มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ, กิจกรรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้

Towards Life Goal Camp Project.

     Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Towards Life Goal Camp Project on Friday 17th June, 2022 at Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand. Students participated in conducting various activities related to information communication skill and media awareness, computer skill, information and communication technology, and occupation and learning skill.