มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหมอน้อย

     กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหมอน้อย ในการดูแลกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วุฒิธรรม และ อาจารย์ ดร.อรพิชา เกตุพันธ์  นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหมอน้อย ในการดูแลกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา ราชบุรี ค่ะ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี