มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมคริสเตียน - บ้านตากแดดร่วมใจ ดูแลป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

     อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน  อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล และ อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ใน รายวิชาTNUR 3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด  จัดโครงการคริสเตียน-บ้านตากแดด ร่วมใจดูแลป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีการจัดกิจกรรมดีๆ อาทิ เช่น

1.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน

2.ร่วมงานวันปีใหม่ของชุมชนบ้านตากแดด กิจกรรมนันทนาการและบันเทิง

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายขวัญใจ เขียวอ่อน นายก อบต.ตลาดจินดา เป็นประธานในพิธีฯ