มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน

     อาจารย์เมธาวี  ดวงจินดา  และอาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR 3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 16 คน  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคลองจินดาตำบลบ้านคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

      จัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพให้กับชุมชนวัดปรีดาราม และหารือเพื่อจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติ สจ. บุญสร้าง  จันทร ผู้นำชุมชน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา ประธานและอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม