มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมให้ความรู้ทางสุขภาพ การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

     อาจารย์เมธาวี  ดวงจินดา  และอาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR 3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 16 คน 

ร่วมจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ทางสุขภาพ การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการมากมาย

ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุชื่นชอบกิจกรรมอย่างมาก

โดยได้รับเกียรติ สจ. บุญสร้าง  จันทร ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมีผู้นำชุมชน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา เข้าร่วมกิจกรรม