มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รายวิชา TNUR3370 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

     เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตากแดด (ประสานราษฎร์วิทยาคาร) ในหัวข้อ ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนาการบริการและช่วยเหลือภัยพิบัติได้ (การฟื้นคืนชีพ /การช่วยคนจมน้ำ/ การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอม)