มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ จำนวน 12 คน

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

     อาจารย์ ดร.นภาพร สายชู นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ จำนวน 12 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในการศึกษาดูงานในรายวิชา THSM3302 การจัดการงานเวชระเบียน 3(2-2-5) ได้รับความรู้และได้เรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง โดยเข้าเก็บประสบการณ์การทำงานและสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวงานเลขานุการ งานลูกค้าสัมพันธ์ งานด้านการบริการสุขภาพครบวงจรและมีชื่อเสียง เป็นธุรกิจชั้นนำระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน