มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ จำนวน 13 คน

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

   อาจารย์สุภัสสรา  วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ตระกูลโชคอำนวย นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ จำนวน 13 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ในการศึกษาดูงานและมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา THSM 3208 หลักเลขานุการทางการแพทย์ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ คุณอภิวันท์ วงศ์ข้าหลวง รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้อร้องเรียนในองค์กรสุขภาพ, สิทธิของประชาชนตามหลักประกันสุขภาพ และการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ได้รับความรู้และได้เรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง โดยเข้าเก็บการประสบการณ์การทำงานและสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวงานเลขานุการ งานลูกค้าสัมพันธ์ และงานเวชระเบียน ระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงพยาบาล และนักศึกษาได้เติมเกร็ดความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของดีจังหวัดเพชรบุรี การทำน้ำตาลสด (แท้จากสวน) และผลไม้ในสวนตาลลุงถนอม