มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ปี 2566

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา THM-CJCU Summer Camp 2023 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยฉางจุง คริสเตียน ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย อาหารไทย การละเล่นของไทย รำไทย และได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ได้แก่ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ 5.00 หรือระดับดีเยี่ยม

     Department of Tourism and Hospitality Management, Christian University of Thailand organized a cultural exchange program “THM-CJCU Summer Camp 2023” under the academic collaboration between Christian University of Thailand and Chang Jung Christian University Taiwan, during March 31-April 6, 2023 in order to broaden students’ ability, in-depth knowledge and earning potentially in hospitality and tourism industry and to extend the interdepartmental relationship between department of Tourism and Hospitality Management and Chang Jung Christian University. The participants obtained many experiences including Thai knowledge, Thai culinary, Thai crafts, plays and games, Thai classical dance and the site visit to Amphawa Floating Market, Samut Songkram Province. The project evaluation reached 5.00 or equal to highly satisfaction level.