มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The Visit of NTC Delegates to Christian University of Thailand

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand, Assistant Professor Dr. Netchanok Sritoomma, Vice Dean of College of Nursing, Mr. Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program and Ms. Saranya Suwanna-ardh, Head of International Section welcomed NTC delegates consisting of Mr. Van Samorn, Chief Marketing Officer, Ms. Long Kennaro, Chief IEP Officer,
Mr. Triv Bunhour, Public Relations Manager, Ms. Nhanh Kimsrouy, Academic Research and Development Manager, and Mr. Leng Socheat, KGE Deputy Manager to visit Christian University of Thailand on November 3, 2022.  Both parties discussed about future collaborations to promote student recruitment from schools under NTC Group to study international programs at Christian University of Thailand through various channels such as public relations of CUT international programs to students in Cambodia, short-term activity, and partial scholarship for NTC students.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และนางสาวสรัญญา สุวรรณอัตถ์ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก NTC Group ประกอบด้วย Mr. Van Samorn, Chief Marketing Officer, Ms. Long Kennaro, Chief IEP Officer, Mr. Triv Bunhour, Public Relations Manager, Ms. Nhanh Kimsrouy, Academic Research and Development Manager และ Mr. Leng Socheat, KGE Deputy Manager มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยคริสเตียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับนักเรียนในเครือ NTC Group มาศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางช่องท่างต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้นักเรียนในประเทศกัมพูชาทราบ การจัดกิจกรรมระยะสั้น และการมอบทุนการศึกษาบางส่วนให้นักเรียนในเครือ NTC Group เป็นต้น