มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการนักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 2

หัวข้ออบรมที่ 1 เรื่องความลับของไขมันในอาหาร

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดอบรมโครงการนักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 2 หัวข้ออบรมที่ 1 เรื่องความลับของไขมันในอาหาร อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีอาจารย์นิอร ชุมศรี และอาจารย์อธิชา เนตรบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการอบรมและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรและร่วมตอบคำถามด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ