มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ บริษัท The Monk Studios

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 อาจารย์ ปรีชา พินชุนศรี อาจารย์ฐิติกร จันทพลาบูรณ์ และอาจารย์อัญชลี หินอ่อน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ผลิตงานด้านแอนิเมชัน ณ บริษัท The Monk Studios  กรุงเทพมหานครฯ โดยมีการเยี่ยมชมแผนกต่างๆ เช่น การเรียนรู้การผลิตงานโมเดลสามมิติ การออกแบบงานตัวละคร และกระบวนการในการผลิตงานแอนิมชันแบบครบวงจร ทำให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์ด้านกราฟิกและมัลติมีเดียโดยตรง