มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day)

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า  ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธี บรรยายธรรม ในหัวข้อ “คำขอบคุณ” มีมากมายในชีวิต”  โดย อาจารย์สิทธิชัย จำลองเดช ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

Worship Service for Thanksgiving Day

     Christian University of Thailand organized worship service for Thanksgiving Day on Wednesday 23th November 2022. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand prayed, praised, and thanked God. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian university of Thailand lit the candle.  Mr. Sittichai Jumlongdej gave a sermon on title “Thank you enomously in life” to the administrators, instructors, staffs and students who participated in the Auditorium 2-201, Srisirinthon Building, Christian University of Thailand.