มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเพาะกายเยาวชนชายรุ่นทั่วไป
การแข่งขัน Thailand International Elite Physique Championship 2022

     นาย ณัฐศักดิ์ ตันคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand International Elite Physique Championship 2022 วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก โดยทำการแข่งขันในนามชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเพาะกายเยาวชนชาย รุ่นทั่วไป