มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น อาจารย์ ดร.อภินันต์  อันทวีสิน และอาจารย์ ดร.รมย์รัมภา  ณัฐธัญอติรุจ นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ในการศึกษาดูงานในรายวิชา TEDA5309 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 3(0-6-0) ได้เสริมสร้างศักยภาพทักษะความเป็นผู้นำ พัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะ ในการเป็นผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษา ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ