มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

     เมื่อวันพุธที่ 15  มีนาคม 2566  ผศ.ดร.ศากุล  ช่างไม้ บรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ  อาจารย์ ดร.อภินันต์   อันทวีสิน บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยเลขานุการวารสารฯ เข้าร่วม “ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14”  จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย   (ศูนย์ TCI) เพื่อทราบนโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย รวมถึงร่างเกณฑ์การประเมินวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (พ.ศ. 2568-2572) แก่บรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์ TCI   ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี