มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมบริการวิชาการ วันเบาหวานโลก ภายใต้

โครงการ วิทย์สุขภาพอาสา นำพาห่างไกลเบาหวาน

     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ เนื่องในวันเบาหวานโลก ภายใต้โครงการ ” วิทย์สุขภาพอาสา นำพาห่างไกลเบาหวาน” ณ วัดดอนขนาก วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยให้บริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด และการออกกำลังกายเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน