มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการเข้าร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดดอนขนาก

     วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะสหวิทยาการนำโดยอาจารย์ปรีชา พินชุนศรี อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข อาจารย์โชติมา ดีพลพันธ์ และอาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ โดยได้รับการประสานงานจากอาจารย์ รัฎภัทร์ บุญมาทอง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำนักศึกษา คณะสหวิทยาการ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตอาสาสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตัวมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยนักศึกษาได้ช่วยพระภิกษุสงฆ์นำของใส่บาตรจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามาคัดแยกประเภท จัดหมวดหมู่สิ่งของ เพื่อนำไปถวายวัด และบริจาคให้กับชุมชนต่อไป