มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จำนวน 92 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

     On December 8, 2023, Ajarn Songkran Klomsook, Head of the Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management had been invited to be a guest lecturer on a topic of “Table Manner and Western Dinning Etiquette” for 92 of grade 12 students of Wattana Wittaya Academy at the Ambassador Hotel, Bangkok. The objective of this activity is to learn proper and appropriate western dinning etiquette which can be used in daily life.