มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณสุพัตรา เผ่าตัน ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพัตรา เผ่าตัน ศิษย์เก่าหลักสูตร Bilingual Programรหัส 510xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566  จากโรงพยาบาลพญาไท 3 ปัจจุบัน คุณสุพัตรา  เผ่าตัน ปฏิบัติงาน ณ แผนก Cath Lab และศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท 3