มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าศึกษาดูงาน ณ St.Luke's ElderCare ประเทศสิงคโปร์

     คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ St.Luke’s ElderCare  ประเทศสิงคโปร์  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567