มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โดยมีอาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวต้อนรับ และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน” นอกจากนี้ยังได้ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน