มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นิเทศสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

     อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ ได้เป็นตัวแทนของอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2566 เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวขวัญนภา อิ่มลิ้มทาน และนางสาวกรรณิการ์ ผลาโชติ ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคน ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในแผนกครัว ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พาร์ค จ.ภูเก็ต โดยสถานประกอบการได้ชื่นชมนักศึกษาทั้งสองคนว่ามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน อีกทั้งทางสถานประกอบการยังยินดีรับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาอีกด้วย

     Ajarn Punjaporn Thanawachiranun, a representative of the B.A. in Tourism and Hospitality Management, Multidisciplinary College, Christian University of Thailand,  met the administrators and supervisors of various departments on 8-9 September 2023 to supervise 2 of the 4th year Cooperative Education students, namely Ms. Kwannapa Imlimthan and Ms. Kannika Phalachot, both students are practicing in the kitchen department at Novotel Phuket Vintage Park Hotel, Phuket Province. The hotel administrator and supervisors complimented both students for their responsibility in the assigned works and are enthusiastic about working. Moreover, the hotel administrator is also willing to welcome the next batch of THM students to practice their Cooperative Education at Novotel Phuket Vintage Park Hotel in the future.