มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2565

     ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและปัจฉิมโอวาทแก่ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา 

     นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยังได้ฟังการสัมภาษณ์สดจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านเกี่ยวกับการ Sharing ประสบการณ์ เลือกองค์กร ให้เหมาะกับเรา… อีกทั้งยังได้รับฟังการแนะนำองค์กร เยี่ยมชมบูธ จากโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ เครือโรงพยาบาลบางปะกอก เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ และโรงพยาบาลศิครินทร์ อีกด้วย และยังได้รับคำแนะนำจากวิทยากรในเรื่องการออมเงินและวางแผนทางด้านการเงินอีกด้วย