มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเลือกตั้งนายกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร

ผลการเลือกตั้งนายกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2566 มีผลคะแนนดังนี้

  1. ตำแหน่งนายกสภานักศึกษา คือ นางสาวพัชรียา หม่อมศิลา นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 14 คะแนน
  2. ตำแหน่งอุปนายกสภานักศึกษาคนที่ 1 คือ นางสาวปริฉัตร คล้อยสวาท นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 8 คะแนน
  3. ตำแหน่งอุปนายกสภานักศึกษาคนที่ 2 คือ นางสาวศศิธร ห้วยเส้ง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 2 คะแนน