มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สเตอร์ไรล์เทคนิคเพื่อเพิ่มความรู้

และสมรรถนะของบุคลากรในสถานประกอบการ

     วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”สเตอร์ไรล์เทคนิคเพื่อเพิ่มความรู้ และสมรรถนะของบุคลากรในสถานประกอบการ”ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิติมา หมอทรัพย์ อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ และอาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้