มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Update ความรู้: สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

    สำนักบริหารงานบุคคล จัดโครงการ Update ความรู้: สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ได้รับเกียรติจากคุณนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มาบรรยายให้ความรู้และตอบประเด็นข้อซักถาม มีผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน

Updating Knowledge: The Benefit of Social Security Fund

and Workmen’ s Compensation Fund Project

    Office of Personnel Management organized the project on Updating Knowledge: The Benefit of Social Security Fund and Workmen’s Compensation Fund on Tuesday 4th July 2023 at 09.00-11.00 hrs. at Meeting Room 1-204, Administration Building, Christian University of Thailand, Nakhon Pathom. Mrs. Nareumol Boonmee, Nakhon Pathom Social Security Official gave an honor to provide the knowledge related to the social security fund to 74 administrators and staffs of Christian University of Thailand participating in this project.