มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หัวข้อ การนวดสปอร์ต (Sports Massage)

     ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การนวดสปอร์ต (Sports Massage)” โดยมีคุณปนัดดา ชื่นสิริสุนทร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Body landmark และจุดที่ได้รับบาดเจ็บในกีฬาชนิดต่างๆ (Injury Hotspot) รวมทั้งสาธิตวิธีการนวดสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ จากกีฬาชนิดต่าง ๆ การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 32 คน จัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM