มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัยสูงอายุ”

     ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมและเจ้าหน้าที่ฯผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุมากมาย โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ อ. นฤมล ศิริมี อ.กฤษนารี แย้มเพ็ง อ. กันยารัตน์ บัญชานนท์ อ. ศิรเมศร์ โภโค และ อ.พัชราภรณ์ โภโค พร้อมทั้งนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมแชร์ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุในหัวข้อ“ครั้งหนึ่งฉันเคย…” และกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของผู้สูงอายุด้วยการเต้นบาสโลบนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเห็นคุณค่าของตนเอง