มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์

     ชมรมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม “อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเพณีสงกรานต์เริ่มด้วยการแสดงจากคณะนักศึกษาและตามด้วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กล่าวอวยพรบุคลากรและนักศึกษาจากนั้นจึงมีการรดน้ำขอพรจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

Thai Heritage Preservation: Songkran Festival

     Arts and Culture Club, Christian University of Thailand organized “Thai Heritage Preservation: Songkran Festival” activity to inherit Thai culture on Monday 3rd April 2023 at Srisirindhon Plaza of Christian University of Thailand. The Songkran Festival started with Thai Cultural performances from C.U.T. students and then the President, Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas delivered a blessing to C.U.T. personnel and students. After that, C.U.T. personnel and students poured water on the hands of C.U.T. administrators and asked for blessing.