มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมฯ ปี พ.ศ. 2565 – 2566

จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี