มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมอบถวายห้องปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง (Simulation Laboratory)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมอบถวายห้องปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง (Simulation Lab) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ เป็นประธานในพิธี และ ศาสนาจารย์ชิงขวา อภิรักษ์พนาเขต กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และประธานคริสตจักรภาคที่ 11 อธิษฐานมอบถวายห้องปฏิบัติการฯ ได้มีการสาธิตวิธีการใช้หุ่นจำลอง และชมวิดีทัศน์แนะนำการใช้หุ่นจำลอง ณ ห้องปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Worship for the Dedication of Simulation Laboratory

     On Thursday 8th February 2024, Christian University of Thailand organized worship for the dedication of Simulation Laboratory. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the worship and Reverend Chingkwha Apirakpanakhet, Chairman of the 11th District of the Church of Christ prayed for the laboratory dedication. The demonstration of using the model and the video of the model introduction were shown to the worship attendees at the Simulation Laboratory, 2Fl., Laboratory Building of Christion University of Thailand.