มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านงานบริการ

     อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ และอาจารย์โชติมา ดีพลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 43 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านงานบริการ โดยเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านธุรกิจการโรงแรม ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างศึกษาดูงาน เช่น การเรียนรู้การทำงานของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม การฝึกปฏิบัติผสมเครื่องดื่ม การอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหาร ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความประทับใจต่อวิชาชีพด้านการโรงแรมและการบริการมากยิ่งขึ้น

     Ajarn Punjaporn Thanawachiranun and Ajarn Chotima Deeponpun, Tourism and Hospitality Management (THM) Program instructors organized the educational trip to enhance learner’s learning skill and service skill development for 43 of THM students at Sheraton Huahin Resort and Spa on August 8, 2566 through the several activities such as nature of work in all department of the hotel, beverage and bar practices and the table manner training causing their learning and more impressed in the work of hotel and service business.