มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วิทยาศาสตร์สุขภาพอาสา นำพาผู้สูงวัย ห่างไกลโรค

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอาสา นำพาผู้สูงวัย ห่างไกลโรค ใน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมโดยร่วมบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้

 • ฐานที่ 1 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โดย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด บูรณาการร่วมกับรายวิชา TPTH3332
  ฝึกปฏิบัติกายภาพบำบัดชุมชน
 • ฐานที่ 2 การแนะนำวิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์การตรวจโควิดแบบต่างๆเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจารย์และนักศึกษา
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ บูรณาการร่วมกับรายวิชา TBME3208 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และTBME3220
  การเขียนแบบทางวิศวกรรม
 • ฐานที่ 3 การแนะนำด้านโภชนาการและสาธิตอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืนโดย อาจารย์และนักศึกษา
  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ บูรณาการร่วมกับรายวิชา TIFN3403 โภชนาการคลินิกและโภชนบำบัด 2 และ TIFN3309 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ฐานที่ 4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย บูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3303 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ทั้งนี้การประเมินผล มีค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.47 อยู่ในระดับดี