มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Season for Giving 2023 คณะสหวิทยาการ

    คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดโครงการ Season for Giving 2023 คณะสหวิทยาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. – 12.00 น
ณ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนขนาก อำเภอดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาของคณะสหวิทยาการเป็นผู้ที่มีจิตอาสาสาธารณะ รู้จักการเสียสละ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และมีจิตอาสาสาธารณะ รวมถึงได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขนาก สร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์อันดีกับเด็กๆ ผู้ปกครองและประชาชนรอบมหาวิทยาลัยคริสเตียน