มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ ศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สุขภาพเชตุวัน ศาลายา จังหวัดนครปฐม

     อาจารย์อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์สุภัสสรา  วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ตระกูลโชคอำนวยนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ จำนวน 22 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพเชตุวัน ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ในการศึกษาดูงานในรายวิชา THSM3403 ลูกค้าสัมพันธ์กับการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) ได้รับความรู้และได้เรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง โดยเข้าเก็บการประสบการณ์การทำงานและสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวงานเลขานุการ งานลูกค้าสัมพันธ์ งานด้านการบริการสุขภาพครบวงจรและมีชื่อเสียง เป็นธุรกิจชั้นนำระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน