มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SAR Writing”

     สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SAR Writing”  โดย อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธือีสท์บางกอก และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0 ) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้เกียรติมาบรรบายในหัวข้อ “SAR Writing”  ในวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Workshop on “SAR Writing”

     Office of Educational Quality Assurance, Christian University of Thailand organized a workshop on SAR Writing. Dr.Pornthip Kawinsuporn, Senior Assistant President for Academic Affairs delivered a welcome speech to the participants. Assistant Professor Dr. Ampol Navavongsathian, Dean of Faculty of Account and Management Science at Southeast Bangkok University and Assessor of AUN-QA (Version 4.0) Program Level, Association of the Council of University Presidents of Thailand (CUPT) gave a lecture on ”SAR Writing”on 25-26 April 2024 at Meeting Room# 1-204, Administration Building, Christian University of Thailand.