มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าเยี่ยมชม RXV Wellness

     คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เข้าเยี่ยมชม  RXV Wellness อ.สามพราน จ.นครปฐมประชุมหารือทางด้านวิชาการเพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสายสุขภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566