มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 4 คน ที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวอนุชาฎา นามชารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวลักขณา กรุงไกร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายคงพันธ์ อิสรนนท์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายอาทิตย์ แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 2