มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีคุณูปการอย่างเอนกอนันต์ต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

      เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการอย่างเอนกอนันต์ต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเบญจรังสฤษฎ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก