มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การศึกษาดูงานในรายวิชา TPTH3309 กายภาพบำบัดทางระบบหายใจ

หัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลราชวิถี

     นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานในรายวิชา TPTH3309 กายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อัมพิรา พรหมศรี และ อาจารย์ ดร. สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ ดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับอาจารย์ทางคลินิกจากโรงพยาบาลราชวิถีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป