มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ

“การบริหารการจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวกุลิสรา กิตติจันดากูล นางสาวศศิธร ห้วยเส้ง และนายอภิชาติ เบาสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ “การบริหารการจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21” ในหัวข้อเรื่อง “ดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายในภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ในการวางแผนป้องกันไข้เลือดออก ชุมชนดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ” โดยมีอาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง เป็นผู้กำกับดูแลนักศึกษา