มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมระดับชาติ

“ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2567”

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายศุภวิษณุ์ เรืองสารท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ “ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2567” ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบการแสดงสัญญาณไฟแจ้งเตือนการรับ – ส่งสิ่งตรวจ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา