มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ให้บริการวิชาการเรื่องสุขาภิบาลอาหารและการลดใช้โฟม

      อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการวิชาการเรื่อง “สุขาภิบาลอาหารและการลดใช้โฟม” เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ร้านค้าและนักศึกษาให้เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพและการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา