มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ กับ คุณรดา สุทธาวาส

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ  คุณรดา  สุทธาวาส พยาบาลวิชาการชีพชำนาญการ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ได้รับเงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิจัยเต็มรูปแบบ (เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท) ในโครงการประกวดผลงานวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน คุณรดา  สุทธาวาส ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมณ โรงพยาบาลปากท่อ  จังหวัดราชบุรี และอยู่ระหว่างการส่งผลงานใสตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ