มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร

FoSTAT - Nestle’ Quize Bowl 2023

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร FoSTAT – Nestle’ Quize Bowl 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนา โดยผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 14 ร่วมจากทั้งหมด 61 ทีม นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าชมงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPak Asia 2023 อีกด้วย