มหาวิทยาลัยคริสเตียน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ร่วมกับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

จัดโครงการ “คัดกรองโรคภัย สำรวจกาย สำรวจใจ ผู้สูงวัย…….สู้ภัยโควิด” และ

โครงการ “จัดการชีวิต พิชิตโรคภัย”

     วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุมากมาย ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมอย่างครอบคลุม (Comprehensive Geriatric Assessment : CGA) กิจกรรม “สำรวจร่างกายและจิตใจ” กิจกรรม “การส่งเสริมผู้สูงอายุดูแลตนเองในช่วงระบาดของโควิด-19” กิจกรรม “เลือกอาหารอย่างไร ปลอดภัยกับผู้สูงวัย” กิจกรรม “ออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ป้องกันหกล้ม” และกิจกรรม “เสริมสร้างพลังสมอง ป้องกันสมองเสื่อม”