มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเด็กคริสเตียนยุคใหม่ หัวใจประชาธิปไตย

กิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่มในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  นักศึกษาในรายวิชามนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน  74 คน ทำกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่มในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์พิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ     มีผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้วย  เพื่อให้ทุกคนตระหนัก​ถึงสิทธิ​ของตนเองในวิถี​ประชาธิปไตย โดยนายกสภา​นักศึกษา​มากล่าวถึงหลักการ​และเหตุผล​ในการ​โครงการ​ก่อนจะมีการนำเสนอ​งานกลุ่ม  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน