มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ “หลักการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักเรียนและนักกีฬา”

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้ามาทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และแนะนำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังนำกิจกรรมการอบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้แก่นักกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี