มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566

     คณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 ในค่ายได้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย,  ค้นหาคุณค่าในตัวเอง, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Preparatory Camp towards Nursing Profession in Academic Year 2566

     College of Nursing and Nursing Student Club, Christian University of Thailand organized Preparatory Camp towards Nursing Profession in Academic Year 2566. Various activities were conducted in the camp such as Familiar Creation, Self-esteem Finding, Relationship Building among instructors and students, etc. on Saturday 10th June 2023 at Multipurpose Building of Christian University of Thailand.